21.01.2022

Здатність ґрунту накопичувати поживні елементи та робити їх доступними для рослин забезпечують ґрунтові колоїди. Це часточки глинистих мінералів дуже дрібних, мікроскопічних розмірів – своєрідні «елементарні частки» ґрунтової родючості. Вони несуть негативний заряд. Тому складові частини добрив при взаємодії із ґрунтом повинні утворювати позитивно заряджені частки, щоб утримуватись такими колоїдами. Позитивно зарядженими елементами є Mg2+ , K+ , Na+ , H+, Al3+, Ca2+, а також азот у амонійній (NH4+ ) та амідній (NH2+) формах. Такі позитивно заряджені частки називають катіонами.

Інші важливі для рослин елементи – сірка, фосфор та частково азот, – переходять із добрив у ґрунт у вигляді негативно заряджених часток, аніонів. Як правило вони зберігаються у ґрунті та споживаються рослинами у незмінному виді.

Катіоннобмінна здатність – це властивість ґрунту накопичувати катіони та віддавати їх для живлення рослин. Мірилами цієї здатності є ємність катіонного обміну та сума увібраних основ. Важливу роль для розробки оптимальної системи удобрення мають також дані про вміст конкретних обмінних катіонів, наприклад магнію.

Ємність катіонного обміну показує, скільки потрібних рослинам катіонів може взагалі накопичити даний конкретний ґрунт; це «резерв» родючості. А сума увібраних основ показує, скільки цих катіонів реально знаходиться у ґрунті на момент відбору. Співвідношення цих показників показує насиченість ґрунту потрібними для рослин елементами, вказує, чи є необхідність у збільшенні норм внесення добрив. А може причина недостатнього зростання врожайності лежить не у абсолютній кількості азоту, фосфору чи магнію, а у їх правильному співвідношенні?

Тому що не завжди високий вміст якогось одного елементу гарантує високий врожай. Тут спрацьовує «закон мінімуму» – якщо якийсь елемент знаходиться у ґрунті у недостатній кількості, інші просто не будуть «працювати» на підвищення врожайності та якості рослинницької продукції. Наприклад, в ідеалі сумарний вміст кальцію та магнію повинен складати 80 % від суми увібраних катіонів.

Оптимальний вміст макро -, мезо – та мікроелементів та їхня збалансованість – ось головні складові ґрунтової родючості. Тому, знаючи здатність ґрунту на ваших полях утримувати та обмінювати іони поживних елементів, реальний їх вміст та збалансованість, ви можете обирати систему удобрення, яка буде забезпечувати його потреби.
Забезпечте повноцінне та збалансоване «харчування» ґрунту – і він забезпечить таким же «харчуванням» рослини на ваших полях!